Văn Bản

Tổng Số: 2

Số Ký Hiệu Mô Tả File Đính Kèm
HBA_07_BC_21012022 Báo cáo tổng kết hoạt động của HBA năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
HBA_02_QĐNS_13012022 Điều chỉnh nhân sự BCH Chi hội Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao (Nhiệm kỳ 2019 – 2022)