CLB Pháp lý


Chi hội doanh nghiệp Khu Công nghệ coa ban hành Kế hoạch nhóm hỗ trợ pháp lý với các mục tiêu chính như sau:

Về mục tiêu hoạt động: Câu lạc bộ Pháp lý của Chi hội (tên gọi tắt SBA.legal) được hình thành với các mục tiêu chính như sau:
  • Tạo mạng lưới giữa các doanh nghiệp trong KCNC về lĩnh vực pháp lý để sinh hoạt giao lưu và trao đổi về chuyên môn pháp lý;
  • Chia sẻ nguồn lực có chuyên môn về pháp lý giữa các doanh nghiệp để hỗ trợ các yêu cầu cơ bản như cập nhật thông tin về việc thay đổi hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan, tư vấn pháp lý cơ bản;
  • Tập hợp các nhu cầu về hỗ trợ pháp lý của các thành viên Chi hội để tìm phương án hỗ trợ, bao gồm việc tham mưu cho Ban chấp hành Chi hội đưa ra ý kiến với các cơ quan quản lý nhà nước.
Về nhân sự:
  • Ban điều phối: Đại diện Công ty TNHH Phần Mềm FPT HCM và Công ty TNHH Jabil Việt Nam;
  • Các đơn vị hỗ trợ quan trọng: Công ty TNHH Intel Products Việt Nam, Công Ty Tnhh Điện Tử Samsung HCMC Ce Complex và Ban Quản lý KCNC;
  • Thành viên: Mỗi doanh nghiệp là thành viên của Chi hội để cử ít nhất một nhân sự có liên quan đến công tác Pháp lý của doanh nghiệp làm thành viên của legal.