CLB Phụ nữ


Về mục tiêu hoạt động:
  • Tạo tiền đề thực hiện bình đẳng giới một cách toàn diện và bền vững; Phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ đang làm việc tại các doanh nghiệp/ đơn vị thuộc hội viên Chi hội SBA trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là điều kiện để phát huy vài trò, tiềm năng của phụ nữ, khơi dậy phát huy nguồn lực quan trọng của đội ngũ nữ giới tại Khu công nghệ cao, đặc biệt là vai trò nữ quản lý tại các đơn vị hội viên;
  • Quan tâm cải thiện điều kiện học tập, làm việc, sinh hoạt về vật chất và tinh thần cho phụ nữ; Tạo điều kiện và thu hút phụ nữ tham gia phát triển sản xuất, được học tập và tham gia các hoạt động xã hội; Thực hiện đầu đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ trong mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, cộng đồng để phụ nữ thực hiện tốt vao trò công dân, người lao động, nguồi mẹ, người thầy đầu tiên trong gia đình;
  • Tăng cường công tác truyền thông các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ nhằm thay đổi căn bản và sâu sắc nhận thức về giới, ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình; Coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn, góp phần nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ trong đội ngũ lãnh đạo các cấp, các ngành, các lĩnh vực tương xứng với tiềm năng và vai trò phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố nói chung và KCNC nói riêng trong thời ký mới;
  • Xây dựng ý thức, hành động tôn trọng, lịch sự và quan tâm đến sự tiến bộ của phụ nữ trong toàn xã hội và trước hết trong các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể, trong nhà trường, lực lượng vũ trang, công sở, nơi sinh hoạt văn hóa và nơi cộng đồng.
Về nhân sự:
  • Ban điều phối: Công ty TNHH Shneider Electric Manufacturing VN;
  • Các đơn vị hỗ trợ quan trọng: Ban Quản lý KCNC;
  • Thành viên: Mỗi doanh nghiệp là thành viên của Chi hội để cử ít nhất một nhân sự có liên quan đến công tác Nhân sự của doanh nghiệp làm thành viên của SBA.Women.