SBA_47_18112021


Thông báo về việc chi trả phí xét nghiệm cho người lao động cách ly tại KCL từ ngày 20/11/2021