SBA_43_21102021


Đề xuất thành lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trong Khu Công nghệ cao cho người lao động bệnh nhẹ hoặc không triệu chứng