SBA_42_12102021


Đóng góp xây dựng Cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trong KCNC cho NLĐ F0 nhẹ hoặc không triệu chứng