SBA_41_12102021


Đề xuất thành lập Cơ sở thu dung điều trị COVID-19 trong KCNC cho NLĐ F0 nhẹ hoặc không triệu chứng