HBA_02_QĐNS_13012022


Điều chỉnh nhân sự BCH Chi hội Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao (Nhiệm kỳ 2019 – 2022)