SBA_44_02112021


Đóng góp xây dựng “Khu cách ly tập trung tạm thời cho NLĐ” là F0 nhẹ, không triệu chứng