992.KCNC.QLDN


V/v hướng dẫn doanh nghiệp chủ động thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2