928.KCNC.QLDN


V/v tiêm phòng vaccine Covid-19 tại Khu CNC