SBA_38_24092021


Kiến nghị liên quan đến Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở SX, KD, TM trên địa bàn TP.HCM