SBA_080420_08042020


V/v cho phép doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao tiếp tục hoạt động