SBA_34_03092021


V/v Tiêm vắc-xin mũi 2 cho NLĐ tại Khu CNC