Phạm Thị Thanh Thủy


Phạm Thị Thanh Thủy – Tổng giám đốc Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng