Nguyễn Thị Thanh Trang


Nguyễn Thị Thanh Trang – Giám đốc Công ty TNHH Phần Mềm FPT HCM