Hồ Thị Thu Uyên


Hồ Thị Thu Uyên – Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH Intel Products Việt Nam