Giới thiệu về Chi hội doanh nghiệp khu Công nghệ cao


Giới thiệu về Chi hội doanh nghiệp khu Công nghệ cao

Chi hội doanh nghiệp khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SBA) được thành lập ngày 08/08/2012, là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao thuộc Thành phố Hồ Chí minh, được thành lập theo chủ trương chung của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý của Ban Quản lý và Hiệp hội các doanh nghiệp Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố.

Tìm hiểu thêm