SBA_40_29092021


Tiêm phủ vắc-xin cho người lao động của các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao.