961.KCNC.QLDN


V/v tăng cường quản lý việc bổ sung, thay thế NLĐ tham gia “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 điểm đến”