SBA_33_26082021


V/v tiêm vaccine mũi 2 cho người lao động tại KCNC