932.SHTP.QLDN


Triển khai tiêm vắc-xin cho các doanh nghiệp 3 tại chỗ tại Khu CNC từ 07/9/2021 đến 10/9/2021